شیوه بسته بندی سفارش‌ها

 
 
بسته‌بندی محصول شما طبق جدول زیر می‌باشد.
نوع محصول توضیحات بسته بندی محصول
 لوازم جانبی جعبه شماره 1
در صورت درخواست بسته بندی کادو(جعبه شماره 1 + پاکت پاپیونی شماره 5)
 کیف جیبی جعبه شماره 4
در صورت درخواست بسته بندی کادو(جعبه شماره 4 + پاکت پاپیونی شماره 5)
 کیف کتی جعبه شماره 3
در صورت درخواست بسته بندی کادو(جعبه شماره 3 + پاکت پاپیونی شماره 5)
 کیف پول جعبه شماره 3
در صورت درخواست بسته بندی کادو(جعبه شماره 3 + پاکت پاپیونی شماره 5)
 کمربند جعبه شماره 2
در صورت درخواست بسته بندی کادو(جعبه شماره 2 + پاکت پاپیونی شماره 5)
 کیف دوشی متوسط ساک پارچه‌ای شماره 9 + کاغذ کادو شماره 10
 کفش جعبه شماره 6 + ساک پارچه‌ای شماره 9 + کاغذ کادو شماره 10
 کیف هیکلی ساک پارچه ای شماره 9
در صورت درخواست بسته بندی کادو(ساک پارچه ای شماره 9 + پاکت کاغذی شماره 8)
 کیف اداری ساک پارچه ای شماره 9
در صورت درخواست بسته بندی کادو(ساک پارچه ای شماره 9 + پاکت کاغذی شماره 8)
 کیف دوشی بزرگ ساک پارچه ای شماره 9
در صورت درخواست بسته بندی کادو(ساک پارچه ای شماره 9 + پاکت کاغذی شماره 8)
 نیم بوت جعبه شماره 7 + ساک پارچه‌ای شماره 9 + کاغذ کادو شماره 10
 بوت جعبه شماره 7
در صورت درخواست بسته بندی کادو(جعبه شماره 7 + پاکت کاغذی شماره 8)
 کت کاور پارچه‌ای کت + پاکت کاغذی شماره 8